En el marc de la xarxa « Coll’Oc », l’agència d’urbanisme catalana i les agències de Tolosa i Nimes-Alès van realitzar uns treballs, l’any 2019, sobre les trajectòries demogràfiques dels territoris a escala interregional i transfronterera. Es van presentar mitjançant la publicació d’una Lletra de l’Observatori Territorial.

Proposar una versió catalana d’aquesta Lletra quadra totalment amb els objectius de l’AURCA que apunten per difondre el coneixement i compartir, el més àmpliament possible, les problemàtiques dels seus àmbits d’intervenció. També forma part del suport a la cooperació transfronterera.

Redactada abans de l’aparició de l’epidèmia de COVID 19, la Lletra planteja unes preguntes agreujades per la crisi sanitària sobre les interaccions entre territoris i complementarietats que es poden cercar a llarg termini.


Dans le cadre du réseau Coll’Oc, l’Agence d’URbanisme CAtalane et les agences de Toulouse et Nîmes-Alès ont mené, en 2019, des travaux sur les trajectoires démographiques des territoires à l’échelle interrégionale et transfrontalière. Ils ont notamment été présentés à travers la publication d’une Lettre de l’Observatoire Territorial.

Proposer une version de cette Lettre en Catalan s’inscrit pleinement dans les objectifs de l’AURCA qui visent à diffuser les connaissances et partager, le plus largement possible, les enjeux dans ses domaines d’intervention. Cette démarche s’insère également dans l’accompagnement des coopérations transfrontalières.   

Rédigée avant l’apparition de l’épidémie de COVID 19, la Lettre soulève des questionnements exacerbés par la crise sanitaire sur les interactions entre les territoires et les complémentarités qui pourraient être recherchées à terme.